Intranet
login:
hasło:

Opis zmian do wersji 12.3 (12.3.6382) 22.06.2017

Opis zmian do wersji 12.3 (12.3.6382) 22.06.2017

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: BI
 3. Moduł: CRM
 4. Moduł: DMS
 5. Moduł: Handel
 6. Moduł: Kadry Płace
 7. Moduł: Kasa
 8. Moduł: Księgowość
 9. Moduł: Księga Inwentarzowa
 10. Moduł: Serwis
 11. Moduł: Workflow

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Handel
 3. Moduł: Kadry Płace
 4. Moduł: Pulpity HR
 5. Moduł: Pulpit Kontrahenta
 6. Moduł: Workflow

Interfejs komórkowy

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: Kadry Płace

Wersja platynowa

enova365 standard

 1. Moduł: Systemowe
 2. Moduł: CRM
 3. Moduł: Kadry Płace
 4. Moduł: Księgowość
 5. Moduł: Workflow

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Filtry. Wprowadzono możliwość sterowania widocznością filtrów dodatkowych nad listą. W tym celu udostępniono przycisk Rozwiń/Zwiń dodatkowe filtry po lewej stronie nad listą. Tryb każdego pola dostępnego w filtrach danej listy można ustawić z poziomu organizatora listy na zakładce „Lokator”. Mechanizm automatycznie dostępny jest na nowych bazach. Dla baz konwertowanych z poprzednich wersji mechanizm można włączyć z poziomu konfiguracji: Systemowe/Ustawienia Interfejsy parametr „Zawsze widoczny filtr…”. Jest on skojarzony z nowych mechanizmem filtrowania na listach.
 • Filtry. 

  Dla nowych baz wprowadzono nowy mechanizm filtrujący na listach. Zastąpił on stary mechanizm lokatora : "Wyszukiwanie z palca". Na bazach z poprzednich wersji domyślnie pozostaje stary mechanizm. Nowy można włączyć z poziomu konfiguracji: Systemowe/Ustawienia Interfejsy parametr „Zawsze widoczny filtr…”. Nowy mechanizm dostępny jest po prawej stronie nad listą w kontrolce szukaj. Przy okazji dodano także zestaw przycisków sterujących funkcjonalnościami filtrowania. Mechanizm generuje podpowiedzi w filtrze dostępnym z nagłówka kolumny w oparciu o zaznaczony wiersz. Ze względów wydajnościowych, aby wyświetlić w tym miejscu do wyboru wszystkie wartości znajdujące się na liście dodano opcję (Wszystkie wartości z listy). Także generowane są szybkie wyrażenia filtrujące oparte o typ danej kolumny oraz wartość zaznaczonego wiersza w tej kolumnie. Mechanizm wyszukiwania tak jak poprzednio wywoływany jest automatycznie po wprowadzeniu ciągu wyszukującego z klawiatury, gdy użytkownik jest ustawiony na liście. Nowy mechanizm zawsze filtruje badaną kolekcję. Mechanizm działa w dwóch trybach. Domyślny tryb podstawowy  wyszukuje po podstawowych polach lokatora w trybie „rozpoczyna się od” (like ‘tekst%’). Tryb rozszerzony włączany jest za pomocą „*”. W tym trybie użytkownik podaje wiele wartości do wyszukiwania, które oddziela za pomocą spacji. Mechanizm stosuje wyrażenie „zawiera” ( „%tekst%”) i zwraca dany wiersz jeżeli każda z wprowadzonej wartości zostanie zlokalizowana przynajmniej w jednym polu lokatora. Dla mechanizmu lokatora działającego w trybie rozszerzonym można zdefiniować dodatkowe pola wyszukiwania z poziomu organizatora listy na zakładce „Lokator” – dla każdego pola w lokatorze można zaznaczyć opcje używania podczas wyszukiwania rozszerzonego.

 • Filtry. 

  Na listach wprowadzono nowy mechanizm szybkich podpowiedzi wyrażeń filtrujących, który dostępny jest w nagłówkach kolumn. Dla różnych typów kolumn generowane są podpowiedzi, które można wykorzystać we wierszu filtrującym nad listą. Podpowiedzi mają charakter prezentujący możliwości filtrowania danemu operatorowi, a nie stanowią podstawowego narzędzia filtrowania danych. Wyrażenia generowane są w oparciu o zaznaczony wiersz na liście. Opis zasad nowego mechanizmu dostępny jest Tutaj.

 • Filtry. Do menu kontekstowego zakresu (kontrolki okresy) dodano pod prawym przyciskiem następujące zakresy liczone od bieżącego dnia: 
  30 dni wstecz,
  60 dni wstecz,
  90 dni wstecz,
  180 dni wstecz,
  od początku miesiąca,
  od początku kwartału,
  od początku roku.
 • Listy. Na listach w pasku statusu dodano informację o ilości zaznaczonych wierszy. Ilość pojawia się w momencie zaznaczenia co najmniej dwóch wierszy.
 • Skróty uruchomieniowe. Do parametrów uruchomieniowych aplikacji enova365 dodano parametr /nodbextensions pozwalający wykluczyć dodatki przy uruchomieniu aplikacji w momencie gdy dodatki przechowywane są w bazie danych.
 • Logowanie. Dodano możliwość wykluczenia pojedynczych operatorów (np. administratora, operatora serwisowego) z ustawionej w Narzędzia\Opcje\Systemowe\Zabezpieczenia konta lokalnej polityki haseł.
  Opcję można skonfigurować na formularzu danego operatora na zakładce Systemowe zaznaczając checkbox „Pomijaj zastosowaną politykę bezpieczeństwa haseł”.

Zmiana funkcjonalności

 • Wydajność. Zaimplementowano serwerowe filtrowanie i sortowanie oparte o pola FirstChangeInfo.Operator i FirstChangeInfo.Time oraz LastChangeInfo.Operator i LastChangeInfo.Time.
 • Instalator. We właściwościach skrótu do aplikacji enova365 zaznaczono domyślnie opcję Wyłącz skalowanie ekranu dla ustawień wysokiej rozdzielczości DPI. Wyłączenie skalowania ma pozytywny wpływ na wygląd aplikacji przy dużych rozdzielczościach ale małych przekątnych ekranu.
 • Instalator. Poprawiono odinstalowywanie aplikacji enova365 zainstalowanej z paczki msi. We wcześniejszych wersjach pomimo odinstalowania aplikacji, pliki aplikacji mogły pozostawać na dysku. Obecnie aplikacja odinstalowywana jest w całości.
 • Licencje. Ponieważ lista Elementy wypłat z modułu Kadry i płace dostępna była na licencji Płace w kolorze złotym + licencja na AWW to tą samą listę udostępniono również dla konfiguracji Płace w kolorze złotym lub srebrnym + licencja na moduł BI Firmowy lub BI Kadrowo-płacowy.
 • Ergonomia. Uproszczono dodawanie wierszy przy pomocy listy podpowiedzi. Funkcjonalność opiszemy na przykładzie: wchodzimy w moduł Handel\Sprzedaż\Faktury sprzedaży. Tworzymy nową fakturę. Rozwijamy listę kontrahentów i naciskamy przycisk Nowy kontrahent. Uzupełniamy dane nowego kontrahenta i zamykamy okno. Po naciśnięciu OK nowy kontrahent zostanie zapisany na liście kontrahentów i automatycznie zostanie podstawiony w polu Kontrahent na formularzu faktury. We wcześniejszych wersjach po naciśnięciu OK powracaliśmy na listę podpowiedzi z kontrahentami i dopiero zamknięcie tej listy podstawiało kontrahenta na formularzu faktury.
 • Import/Eksport. Zmieniono mechanizm importu danych z arkusza kalkulacyjnego Excel. Po zmianach importowane dane są przetwarzane przez logikę biznesową, co zapewnia spójność i lepszą weryfikację wprowadzanych danych. Zastosowany aktualnie mechanizm został przeniesiony z wersji przeglądarkowej.

   

 • Wydruki. Rozwiązano problem wykonania wydruku zawierającego w danych znak '&' do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Poprawione funkcje

 • Formularze. Rozwiązano problem związany z występowaniem błędu otwierania listy wyboru na formularzu zapłaty przy seryjnym wystawianiu dokumentów za pomocą opcji "Zapisz i nowy".
 • Cechy. Poprawiono błąd z filtrowaniem cechy hierarchicznej wielowartościowej polegający na tym że gdy na jakiejś liście utworzono cechę takiego typu z podrzędnymi grupami to po kliknięciu na nadrzędną gałąź pojawiał się błąd: „Błąd danych odczytanych z serwera…”
 • Cechy. Poprawiono błąd z odświeżaniem cechy historycznej w zależności od daty aktualności po zmianie okresu. Jeśli aktualność mieści się w okresie to nie jest zmieniana. Jeśli aktualność jest poza zakresem okresu to jest zmieniana na ostatni dzień okresu. 
  Wcześniej jeśli okres zmieniany był na poprzedni miesiąc od bieżącego, to filtr Data ( => ActualDate ) ustawiał się zawsze na ostatni dzień miesiąca z wybranego okresu. Jeżeli okres zmieniany był na miesiąc następny, to data ustawiała się na pierwszy dzień.
 • Ergonomia. Poprawiono błąd występujący w momencie, gdy użytkownik miał w aplikacji enova365 otwarte różne bazy w kilku zakładkach, a dla licencji upływał termin gwarancji. W pewnych okolicznościach w momencie przechodzenia pomiędzy zakładkami aplikacji pojawiał się komunikat że „Nie można zarejestrować elementu DragDrop”.
 • Filtry. Rozwiązano problem z odświeżaniem wyliczanych danych na listach, przy zmianie wartości filtrów nad listą.
 • Dodatki. Rozwiązano problem braku ładowania rozwiązań dodatkowych trzymanych w bazie danych w przypadku braku folderu „Assemblies” związanego z zaczytywaniem dodatków.

   

Dodatki

 • Praca na wielu bazach. Poprawiono błąd związany z kopiowaniem operatorów z bazy master do bazy slave z opcją Wymuś import i ustaw. Błąd polegał na tym że podczas próby kopiowania co najmniej dwóch operatorów z bazy master podłączonych do tej samej roli pojawiał się komunikat: Zapis o GUID {c2938658-e421-475d-a720-540d4c69fe85} nieznaleziony w tabeli CfgNodes.

Moduł: BI

Nowa funkcjonalność

 • Filtry. W celu usprawnienia pracy z danymi wprowadzony został dodatkowy filtr określający przedział czasu. Filtr umieszczony został w następujących miejscach: modele danych, definicje elementów dashboard'ów i na zarządzaniu panelem BI. W filtrze znajdują się zarówno standardowo zdefiniowane przedziały czasu, jak i te stworzone przez użytkownika.
 • Wskaźniki systemowe. Wszystkie obszary zostały rozszerzone o wskaźniki z przedziałami czasu. Zmiana pozwala na analizowanie wskaźników w ramach standardowo zdefiniowanych w systemie przedziałów czasu, nie tylko od początku istnienia firmy do dnia bieżącego.
 • Obszar kadry i płace. Standardowe domeny dotyczące analizy dnia pracy, analizy kalendarza pracy czy analizy nieobecności zostały poszerzone o informację dotyczące wydziału, na którym dany pracownik jest zatrudniony. Powstały nowe domeny dotyczące pracowników oraz umów cywilnoprawnych, a zakres wskaźników został poszerzony o liczby dni nieobecności. Szczegółowe informacje znajdą Państwo Tutaj
 • Raporty systemowe. Wprowadzono możliwość sortowania raportu po polach dostępnych w raporcie z poziomu modeli danych. Podczas definiowania elementów dashboard'ów typu lista (tabela lub wykres) istnieje możliwość ograniczenia wyświetlanych danych w polu 'Limit'. Obie funkcjonalności zwiększają możliwość tworzenia odpowiednich wizualizacji, szczególnie przydatne są dla wizualizacji typu TOP.

   

 • Cechy. W mechanizmie dołączania cech w przypadku cechy referencyjnej automatycznie zostaje dodana tabela referencyjna.
 • Obszar finansowy. Wprowadzono modele danych umożliwiające analizę procesu windykacji. Dodatkowo wprowadzono raporty i wskaźniki dotyczące należności i zobowiązań rozliczonych i nierozliczonych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo Tutaj
 • Obszar CRM. Obszar CRM został poszerzony o domeny i wskaźniki z zakresu projektów - budżetowanych i zrealizowanych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo Tutaj
 • Obszar handlowy. Obszar handel został poszerzony o raporty dotyczące sprzedaży, zakupu oraz wartości magazynowych. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj

Zmiana funkcjonalności

 • Licencje. Udostępniono możliwość wykorzystania BI w biurze rachunkowym. Po zakupie licencji biuro rachunkowe może korzystać z funkcjonalności BI, natomiast licencja dla klientów biura rachunkowego nie jest dostępna.

Moduł: CRM

Nowa funkcjonalność

 • Poczta CRM. Czynności wysyłania jednorazowego hasła dostępu do Pulpitów została udostępniona na mechanizmie Poczty CRM.  

   

 • Poczta CRM. Podczas tworzenia nowego wzorca wydruku dla funkcji "Wyślij email PDF" dostępny jest edytor html pozwalający na dokładniejsze konfigurowanie treści wiadomości. Funkcja jest dostępna przy użyciu Poczty CRM. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj
 • Poczta CRM. Udostępniono funkcjonalność umożliwiającą skonfigurowanie wielu podpisów operatora dla wiadomości email. Nowe podpisy tworzy się pod ścieżka Narzędzia/Opcje/Systemowe/Operatorzy/Operator/CRM. W konfiguracji operatora jest też możliwość wskazania, który podpis będzie używany do nowych wiadomości email, a który do odpowiedzi i przekazań wiadomości.
 • Poczta CRM. Dodano możliwość powiązania wiadomości email z konta poczty CRM z prowadzoną sprawą windykacyjną.
 • Poczta CRM. Dodano możliwość wskazania pracownika jako elementu powiązanego z wiadomością email. Funkcja działa analogicznie jak w przypadku zadań lub kontrahentów powiązanych z wiadomością.

   

 • Poczta CRM. W Poczcie CRM dodano możliwość pobierania wiadomości wysłanych do enova365. Odpowiada za to parametr w konfiguracji konta pocztowego "Nowe wiadomości z folderu wiadomości wysłanych zapisuj jako wiadomości wysłane". Podczas synchronizacji folderów poczty mamy też możliwość wskazania folderu wiadomości wychodzących. Funkcjonalność Poczty CRM została rozszerzona o możliwość kopiowania wiadomości wysłanych z enova365 na serwer poczty. Parametr uruchamiający funkcjonalność jest dostępny w konfiguracji konta pocztowego. Można w tym miejscu również wskazać folder poczty wychodzącej. Dzięki temu użytkownik zyska kompletną pocztę zarówno w systemie enova365 jak i na serwerze pocztowym.

   

   Folder "Elementy wysłane" Poczty CRM został wyposażony w funkcję ręcznego kopiowania wiadomości wysłanych na serwer poczty. Dzięki temu, w przypadku gdy cała poczta wychodząca nie jest kopiowana na serwer, operator ma możliwość skopiowania wybranych i zaznaczonych na liście wiadomości wysłanych.

   

   Dodano nową czynność „Wyślij zaznaczone” dostępną z menu czynności na liście Kopii roboczych w Poczcie CRM. Funkcjonalność ta pozwala na wysyłanie wielu zaznaczonych wiadomości email.

   

 • Kategorie kontrahentów. Dodano nową funkcję Kategorii Kontrahentów. Oprócz standardowych dostępnych kategorii: Komornik Sądowy, Organizacja Pożytku Publicznego można definiować własne grupy kontrahentów z możliwością dynamicznego budowania kafli w menu CRM i Projekty.
  Nowa funkcja zastąpi obecnie używanego mechanizmu kategoryzowania kontrahentów przy pomocy cechy grupującej. Rozbudowano funkcjonalność Kategorii kontrahentów o dodanie przycisku nowy na kaflach generowanych na podstawie kategorii. Utworzony obiekt na liście wybranej kategorii jest przypisany do grupy kontrahentów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo Tutaj

   

 • Szablony wiadomości email. 

  Poczta CRM została uzupełniona o możliwość tworzenia szablonów wiadomości email. Lista i tworzenie nowych szablonów dostępna jest w nowym kaflu dodanym w drzewie Poczty CRM. Szablony są dostępne pod czynności „Wyślij email” gdzie za pomocą okna parametrów operator będzie mógł wybrać odpowiedni szablon. Aby stworzyć nowy szablon wiadomości należy kolejno:

   

   - podać jego nazwę

   

   - określić ograniczenie szablonu do typu dla którego ma być użyty, oznacza to, że podczas tworzenia nowego szablonu operator ma możliwość ograniczenia widoczności szablonu dla jednego z obiektów, np. kontrahent, zadanie, projekt, osoby, wizytówki, dokument handlowy, pracownik, sprawa windykacyjna, wiadomość email lub określić jako brak. - zdecydować czy dla danego typu szablon ma być domyślny.

   

   - możliwość skorzystania z umieszczenia w polu „Treść” metatagów, które tworzą się automatycznie poprzez wybranie ich z rozwijalnej listy „Właściwość” ograniczonej do wcześniej wybranego typu. Wybrany metatag należy skopiować i wkleić do pola Treść. 

   

  Szablony email zostały rozszerzone o możliwość dołączania załączników z poziomu asystenta zapisu. Dodając załącznik do szablonu wiadomości za pomocą asystenta zapisu należy podnieść okno formularza załącznika i na zakładce Ogólne zaznaczyć opcję „Wysyłaj mailem”. Po wybraniu z okna parametrów nazwy szablonu, który posiada załącznik, zostaje wysłana wiadomość wraz z załącznikiem. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo: Tutaj   

   

 • Dodatek SMS. Od wersji 12.3 w związku z wprowadzeniem Szablonów SMS niezbędna jest instalacja nowego dodatku Soneta SMSing. Zmieniono też położenie przestrzeni nazw Soneta.Smsing -> Soneta.Zadania.Smsing przez co wymagane jest dostosowanie własnych rozwiązań do wspomnianej zmiany.

   

 • Dodatek SMS. Dodatek Soneta.Smsing został rozszerzony o szablony wiadomości sms. Można je konfigurować po ścieżce Narzędzia/Opcje/Systemowe/Bramka SMS/Szablony SMS. Dostępność szablonu można ograniczyć do konkretnego obszaru np. kontrahenta, zadania lub sprawy windykacyjnej. Odpowiedni szablon wybiera się po użyciu czynności "Wyślij sms" po przez okno parametrów. Konfiguracja dodatku SMS-ing została uzupełniona o opis pól, których wartości składają się na adres bramki sms przy użyciu serwisu standardowego. Możliwość skorzystania z umieszczenia w polu „Treść” metatagów, które tworzą się automatycznie poprzez wybranie ich z rozwijalnej listy „Właściwość” ograniczonej do wcześniej wybranego typu. Wybrany metatag należy skopiować i wkleić do pola Treść. W szablonach sms dodano obsługę polskich znaków w treści opartą o parametr "Polskie znaki w treści" dostępny w konfiguracji bramki sms. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo: Tutaj 

   

 • Korespondencja seryjna. W oknie formularza nowego mechanizmu korespondencji seryjnej dodano czynności: „Przygotuj wiadomości”, „Zastosuj treść szablonu”, „Dodaj podpis” oraz „Wyślij wiadomości”.     

   

   Rozszerzono w Korespondencji seryjnej czynność „Przygotuj wiadomość” dostępną po zaznaczeniu parametru „Nowy mechanizm korespondencji” z poziomu zakładki Ustawienia i dodatki w Narzędzia>Opcje>CRM>Ogólne. Na wybranym oknie formularza korespondencji, wykorzystując nową czynność można dodawać adresy email do pola DO,DW oraz UDW. Dostępne są też standardowe filtry: Cel kontaktu, Rodzaj kontaktu i Szukaj.

   

   Nowy mechanizm korespondencji seryjnej udostępnia możliwość dodania powiązania wiadomości email jako element powiązany z wybraną korespondencją. Z poziomu okna formularza korespondencji dodano zakładkę CRM>Wiadomości email.    

   

 • Kalendarz zasobów CRM. W kalendarzu zasobów CRM dodano interwał przenoszący zakres czasu zaznaczony na kalendarzu do tworzonego zadania.

   

 • Kontrahenci. Na liście kontrahentów udostępniono czynność "Pokaż lokalizacje". Używając tej funkcji dla kilku zaznaczonych kontrahentów otrzymamy mapę z rozmieszczeniem odbiorców naszych usług.

   

 • Kartoteka Kontrahenci. Rozszerzono funkcje Status w bazie VIES o masowe weryfikowanie statusu VAT zaznaczonych podmiotów na liście Kontrahenci. Po wykonaniu czynności wyświetlana jest informacja zwrotna, informująca  o pomyślnym zakończeniu procesu weryfikacji na wybranej liczbie  kontrahentów. Czynność ta działa analogicznie jak w przypadku pojedynczego sprawdzania wybranego podatnika.  

   

 • Kartoteka Kontrahenci. Rozszerzono funkcje Status w bazie VIES o zapisywanie informacji o aktualnym statusie VAT podmiotu. Ostatnia informacja o weryfikacji wyświetlana jest w polu Podatnik VAT a historia kontroli obiektu zapisywana jest w dodatkowej zakładce Historia statusu VAT na kartotece kontrahenta.           
 • Osoby kontaktowe. Rozszerzono funkcjonalność widoku okna formularza osoby kontaktowej  o możliwość wyświetlania obrazu jako załącznik osadzony do wybranego obiektu. Z poziomu asystenta zapisu, zakładka załącznik, należy zaznaczyć parametr standardowy obraz na wybranym elemencie.
 • Projekty. Na definicji projektów udostępniono Kod kalkulatora projektu. Daje on możliwość generowania zadania powiązanego w zależności od etapu lub stanu projektu. Umożliwia zawężanie listy kontrahentów w zależności od wybranej definicji projektu.
 • Projekty. Na definicji projektu w zakładce użytkownika dodano funkcję kopiowania domyślnego układu formularza.
 • Projekty. Dodano nowy mechanizm wyliczania kwot budżetów. Dzięki optymalizacji mechanizmu uzyskano lepszą wydajność. Wykorzystanie nowego mechanizmu zależy od parametru w Narzędzia/Opcje/CRM/Ogólne/Ustawienia i dodatki. Po włączeniu nowego mechanizmu konieczne jest przeliczenie agregatów kwot budżetów dla wszystkich istniejących projektów z budżetami.
 • Urządzenia. Na definicji urządzenia dodano pole, w którym można wskazać domyślną definicje wypożyczenia stosowaną dla urządzenia. Wskazana definicja będzie domyślną wartością w oknie parametrów dla czynności "Utwórz wypożyczenie" na urządzeniu.

   

 • Adresy. W polach dedykowanych do przechowywania danych adresowych zmieniono dopuszczalną liczbę znaków. Dla pól "Ulica", "Gmina", "Powiat", "Poczta" dopuszczalna ilość wynosiła 26 znaków. Po zmianach dla tych pól wynosi 36 znaków. Dla pól "Miejscowość" dopuszczalna ilość znaków wynosiła 26, po zmianach wynosi 56, dla pola "Kraj" było ograniczone do 26 znaków, obecnie można je uzupełnić 50 znakami.

   

 • Wizytówki. Na formularzu Wizytówki/Osoby kontaktowej dodano funkcję kopiowania danych z sekcji adres do pól zawierających adres kontrahenta. W celu poprawienia ergonomii czynność "Przekształć wizytówkę" jest teraz dostępna na pasku formularza wizytówki.

   

 • Wizytówki. Dodano funkcję umożliwiającą import osób kontaktowych za pomocą wizytówek (vCard) wygenerowanych z innych programów. Import odbywa się przez czynność "Import wizytówek vCard" dostępną na górnym pasku na liście "Osoby" i "Wizytówki".

   

 • Zadania. Rozszerzono Platynową licencję CRM oraz Projekty o czynność Utwórz dokument handlowy dostępny na definicji zadania z możliwością dodawania określonych rodzajów dokumentów. Operator, który dokonuje tej czynności nie będzie musiał pobierać licencji na Handel.

   

 • Konfiguracja. Na definicji kampanii w zakładce użytkownika dodano funkcję kopiowania domyślnego układu formularza.

Zmiana funkcjonalności

 • Korespondencja seryjna. W wersji multi enova365 została włączona funkcjonalność korespondencji seryjnej, dostępnej do tej pory tylko w wersji okienkowej systemu.
 • Wydajność. Zoptymalizowano filtrowanie po polu Urządzenie i Rodzaj urządzenia na liście zleceń serwisowych i liście wypożyczeń.
 • Kontrahenci. Zmieniono sposób wyliczenia listy sugerowanych kontrahentów podczas przekształcania wizytówki. Obecnie sugerowany kontrahent jest podawany na podstawie wartości pól: Nazwa firmy, email, nip, strona www oraz cały adres.

   

 • CRM. Zmieniono ścieżkę dostępu do danych konfiguracyjnych lokalizatora: AdresTrasy, AdresLokalizatora, KolejneLokalizacje, MojaLokalizacja. Przeniosiono je z ZadaniaModule.Config.Ogólne do BusinnesModule.Config.Lokalizator.
 • Projekty. Dodano filtr stanu projektów dostępny podczas dodawania opisu analitycznego do projektu.
 • Zadania. Poprawiono błąd związany z inicjowaniem kontrahenta na lokalizacji zadania crm. Obecnie dodając nowe zadanie crm, po wybraniu kontrahenta, lista lokalizacji do zadania jest domyślnie ograniczona do tych na wskazanym kontrahencie.
 • Wizytówki. Zadania powiązane z wizytówką po przekształcaniu w osobę kontaktową właściwego kontrahenta powiążą się z jego kartoteką.

Poprawione funkcje

 • Zadania. Poprawiono błąd występujący na zadaniach o definicji SPO (Spotkanie). Błąd polegał na niepojawieniu się zakładki "Uczestnicy" gdy spotkanie było zadaniem powiązanym.

Moduł: DMS

Nowa funkcjonalność

 • Systemowe. Dodano standardową grupę operatorów (Systemowe/Grupy operatorów) o nazwie „DMSADMIN” zawierającą standardowego użytkownika – Administratora. Grupa „DMSADMIN” jest ustawiana jako grupa odpowiadająca za uprawienia w DMS (DMS/Ogólne/Grupa systemowa operatorów) jeśli ww. pole nie było wcześniej uzupełnione.
 • Grupy operatorów. Umożliwiono eksport oraz import grupy operatorów wraz z elementami uprawnień.
 • Dokumenty podstawowe. Dla formularzy Kontrahenta oraz Osoby, posiadając licencję na moduł enova365 DMS dostępny jest folder DMS. Folder zawiera listę dokumentów podstawowych dla aktualnego kontrahenta lub osoby.

   

 • Rejestr dokumentów. Na definicji rejestru dokumentu podstawowego dodano pole, które steruje widocznością oraz możliwością dodawania dokumentów podstawowych do tego rejestru. Dostępne opcje to: - Widoczny z dodawaniem dokumentów, - Widoczny bez dodawania dokumentów, - Niewidoczny z dodawaniem dokumentów, - Zablokowany.

Zmiana funkcjonalności

 • Załączniki. Zmieniono obsługę uprawnień do załączników tak, aby ujednolicić to jak jest to obecnie w module DMS, czyli:

   

   1.            Gdy nie jest wpisane żadne uprawnienie, uprawnienia do załącznika są publiczne (wszyscy mają pełny dostęp dziedziczony po obiekcie nadrzędnym - Parent).

   

   2.            Gdy jest przypisane jakiekolwiek uprawnienie, to wszyscy mają odebrany dostęp, a prawo mają tylko osoby przypisane (Pełne prawo, Tylko odczyt).

   

   

Moduł: Handel

Nowa funkcjonalność

 • Czynności. Rozszerzono działanie generowania korekt rabatowych. Obecnie pozycje źródłowych dokumentów są łączone relacją z pozycjami korekty rabatowej. Wartość rozliczenia relacji odpowiada wartości rabatu dla danej pozycji źródłowej. Po wygenerowaniu korekty rabatowej mamy więc pełną informację o tym, które pozycje dokumentów źródłowych zostały uwzględnione w wyliczeniu i jaka jest przypadająca na nie wartość obliczonego rabatu.
 • Czynności. Dodano czynność "Połącz jako korektę rabatową" dostępną dla faktur zakupu. Jej wykonanie skutkuje utworzeniem relacji pomiędzy dokumentami zakupu spełniającymi warunki wskazane w oknie parametrów a dokumentem, dla którego wykonywana jest czynność. Relacje są tworzone dla dokumentów i ich pozycji, przy czym wartością rozliczenia relacji pozycji jest kwota rabatu przypadająca na tę pozycję. Umożliwia to szczegółową analizę wartości zakupu z uwzględnieniem późniejszych korekt rabatowych otrzymanych od dostawców. Dodano standardową definicję korekty rabatowej zakupu o symbolu KZKR.
 • JPK. Umożliwiono generowanie plików JPK_FA i JPK_MAG dla dokumentów z poszczególnych oddziałów oraz pododdziałów.
 • Drukarki fiskalne. Umożliwiono wykorzystanie mechanizmu obsługi drukarek fiskalnych za pomocą serwera kolejek w pracy przez interfejs HTML. Obecnie, jeśli drukarka jest skonfigurowana do pracy przez serwer kolejek, będzie działać w tym trybie zarówno w interfejsie okienkowym, jak i przeglądarkowym. 
 • Drukarki fiskalne. Udostępniono przypisywanie operatorów do drukarki fiskalnej z poziomu okna drukarki, co zwiększa ergonomię konfiguracji drukarek. Dotychczas przypisanie drukarki do operatora było dostępne jedynie z poziomu karty operatora.
 • Drukarki fiskalne. Dodano parametr definicji dokumentu dotyczący sposobu generowania pozycji paragonu fiskalnego drukowanego podczas zatwierdzania dokumentu. Parametr ma 3 wartości: Pozycje, Tabela VAT, Pozycje albo tabela VAT. W pierwszym przypadku pozycjami paragonu fiskalnego są zawsze pozycje dokumentu. W drugim przypadku pozycjami paragonu są wiersze tabeli VAT dokumentu. W trzecim przypadku pozycjami paragonu są wiersze tabeli VAT w przypadku faktur zaliczkowych i faktur końcowych do zaliczkowych. Druga opcja (drukowanie tabeli VAT) może mieć zastosowanie w przypadku fiskalizowania dokumentów walutowych. Takie dokumenty nie mogą być fiskalizowane standardowo (z pozycjami).
 • Dokumenty handlowe. Przebudowano działanie dokumentów MM (przesunięć międzymagazynowych). Obecnie pozycja MMP tworzy w docelowym magazynie tyle zasobów, ile zostało pobranych z magazynu źródłowego przez odpowiadającą pozycję MMW. Tworzone w ten sposób zasoby zachowują informację o pierwotnym dokumencie przyjęcia do magazynu źródłowego.  
 • Dokumenty handlowe. W oknie lokalizacji dodano zakładkę z listą dokumentów handlowych. Prezentowane są na niej dokumenty, w których lokalizacja występuje jako miejsce dostawy.
 • Dokumenty handlowe. Rozszerzono możliwości tworzenia powiązań pomiędzy kontrahentami. Obecnie każdy kontrahent może mieć wielu kontrahentów podrzędnych. Powiązania są prezentowane w formie drzewa na dodatkowej zakładce karty kontrahenta, która służy również do ich edycji. Relacja nadrzędny-podrzędny zastępuje dotychczasowe wskazanie domyślnego płatnika dla kontrahenta (nadrzędny jest domyślnym płatnikiem). W relacji pomiędzy kontrahentami dostępny jest parametr Odbiorca płatnik. Jego zaznaczenie powoduje, że jeśli w dokumencie handlowym jako kontrahenta wybierzemy nadrzędnego, a jako odbiorcę podrzędnego, to płatnikiem (podmiotem płatności dokumentu) będzie odbiorca.
 • Limity kredytowe. W części konfiguracyjnej dotyczącej kontroli limitów kredytowych i należności przeterminowanych dodano informację o sposobie wyliczania kwoty należności przeterminowanych kontrahenta.
 • Pozycje dokumentów. W dokumencie handlowym dodano czynność służącą do zamiany pozycji z produktem na pozycje z jego składnikami zdefiniowanymi na zakładce Kompletacja karty towaru. Zamiana jest poprzedzona wyświetleniem okna z listą składników z ilością dostępną do edycji.
 • Produkcja. W module Produkcja dodano listę, na której wyświetlane są operacje przypisane do zleceń produkcyjnych, czyli te, które są wykonywane w związku z realizacją zleceń.
 • Produkcja. Umożliwiono rejestrowanie historii wykonania operacji w zleceniach produkcyjnych. Udostępniono wykonywanie kalkulacji kosztu wytworzenia z uwzględnieniem rzeczywistego czasu wykonania. Szczegóły w dokumentacji.
 • Produkcja. W folderze Produkcja udostępniono listę towarów i usług.
 • Umowy cykliczne. Zmodyfikowano mechanizm generowania faktur z umów cyklicznych i umów dostaw. Obecnie w nagłówku faktury wypełnia się pole Okres, jeśli okres rozliczenia we wszystkich pozycjach faktury jest taki sam.
 • Umowy dostaw. W oknie pozycji umowy dostawy dodano listę odczytów z urządzenia pomiarowego, dotyczących tej pozycji. W oknie urządzenia dodano analogiczną listę odczytów, dotyczących urządzenia.
 • Umowy dostaw. W umowach dostaw zmodyfikowano formularz urządzenia. Dodano zakładkę z listą odczytów.

Zmiana funkcjonalności

 • Czynności. Zmieniono warunki działania dla czynności „Anuluj nierozliczone pozycje”. Dotychczas czynność była dostępna dla dokumentów z listy zamówień. Obecnie jest dostępna dla dokumentów, których definicja jest skonfigurowana jak zamówienie.
 • Czynności. Zmodyfikowano działanie funkcji „Usuń wskazanie dostawy”. Jeśli zamówienia rezerwują towar za pomocą tzw. subzasobów, to obecnie funkcja „Usuń wskazanie dostawy” kasuje także subzasoby, czyli rezerwacje towarów.
 • Deklaracje Intrastat. Zmieniono sposób generowania deklaracji Intrastat dla wywozu. W pozycji deklaracji dodano pole IdKontrahenta. Obecnie w kluczu grupowania transakcji występuje dodatkowo kontrahent, czyli dana pozycja deklaracji odpowiada transakcjom z jednym tylko kontrahentem. Zmiana związana jest z nowym rozporządzeniem MF.
 • Drukarki fiskalne. Ulepszono działanie enova.365.Helper (wersja 1.7.6.) w zakresie drukowania paragonów fiskalnych w połączeniu z enova365.Serwer, czyli w modelu wykorzystywanym w pracy terminalowej. Ulepszono mechanizm ponownego nawiązywania połączenia z serwerem po jego utracie, w szczególności po restarcie serwera.
 • Definicje dokumentów. Zmodyfikowano okno definicji dokumentu. Wcześniejsze zakładki Wprowadzanie oraz Formularz zostały zastąpione przez odpowiednio - Nagłówek oraz Pozycje. Ponadto dokonano zmian w umiejscowieniu parametrów na poszczególnych zakładkach, m.in. została dodana nowa zakładka Magazyn, na którą przeniesiono parametry dotyczące operacji magazynowych.
  Uwaga: W przypadku odebranego prawa do zakładki Pozostałe definicji dokumentu, część danych będzie dostępna na zakładce Magazyn, do której również należy odebrać Użytkownikowi prawo.
 • Definicje dokumentów. Wprowadzono mechanizm umożliwiający zatwierdzenie korekty przyjęcia magazynowego, gdy wśród dokumentów rozchodujących zasoby z korygowanego dokumentu są WZ w buforze oraz zamówienia z obrotami w buforze. Zatwierdzenie będzie możliwe, jeśli data korekty nie jest późniejsza od daty WZ w buforze. Na niezatwierdzonych dokumentach rozchodowych nastąpi w takiej sytuacji przeliczenie obrotów.
 • Kody kreskowe. Poprawiono działanie integracji enova365 ze sprawdzarką cen Elzab. Dotychczas zmiana ceny w systemie mogła nie mieć skutku w działaniu sprawdzarki, gdyż dane były buforowane.
 • Konfiguracja. Ograniczono możliwość zmiany algorytmu obrotów dla magazynu. Obecnie jest to możliwe tylko wtedy, gdy w danym magazynie nie zarejestrowano jeszcze żadnych rozchodów (mogą być przyjęcia i ich korekty).
 • Kurs waluty. Umożliwiono korzystanie z tabeli kursów EBC w dokumencie handlowym. Dokument z podsumowaniem w walucie obcej np. euro może korzystać z tabeli kursów EBC, przy czym wybranie tej tabeli w dokumencie powinno mieć miejsce przed dodawaniem pozycji/towarów. Ustawienia tej tabeli przed zatwierdzeniem spowoduje przeliczenia wartości dokumentu.
 • Płatności. Rozszerzono możliwości rozliczania wpłat dołączonych do dokumentu podczas jego zatwierdzania. Obecnie można w ten sposób również rozliczać częściowo wpłatę na kwotę przekraczającą wartość dokumentu.
 • Płatności. Ulepszono rozliczanie wpłat dołączonych do dokumentu handlowego. Obecnie, jeśli dołączono do dokumentu wiele wpłat (zaliczek), będą się one rozliczać w kolejności od tej z najbliższym terminem płatności. Dotychczas termin płatności nie miał znaczenia dla kolejności rozliczania.
 • Pozycje dokumentów. Poprawiono obsługę pobrania wskazanej partii towaru na pozycjach dokumentów rozchodowych w sytuacji, gdy w oknie wyboru dostawy/partii na zakładce "Partie towaru" w polu "Pobrano ilość" wpisana została ilość w jednostce pomocniczej.
 • Relacje. Poprawiono wyświetlanie faktur zaliczkowych w oknie pośrednim dołączania dokumentów. Do tej pory faktura zaliczkowa, do której wystawiono korektę, nie była w tym oknie widoczna.
 • Umowy dostaw. Zmodyfikowano mechanizm kopiowania odczytu bieżącego do pozycji umowy dostawy z tym samym urządzeniem. Dodano nowy warunek: kopiowanie ma miejsce, jeśli pozycja z wprowadzanym odczytem ma taką samą jednostkę, jak pozycja, do której wartość ma być skopiowana.
 • Umowy cykliczne. Obsłużono kopiowanie formy i terminu zapłaty z umowy cyklicznej z włączonym planem spłat na fakturę do umowy. Dotychczas dane te pobierane były zawsze z karty kontrahenta.
 • Zamienniki. Ulepszono wyświetlanie i edycję zamienników w karcie towaru. Obecnie na zakładce Zamienniki dostępne są dwa tryby wyświetlania danych: Tylko zamienniki bezpośrednie, czyli wprost przypisane do edytowanego towaru, albo wszystkie, czyli również pośrednie, przypisane do zamienników edytowanego towaru.
 • Wydruki. Zmodyfikowano wydruk dokumentu KWPZ. Obecnie są na nim umieszczane informacje o zmianie kosztu własnego (wartości w cenach zakupu), które są skutkiem utworzenia tego dokumentu.

Poprawione funkcje

 • Czynności. Poprawiono działanie czynności "Zmień zatwierdzony dokument". Dotychczas, jeśli czynność była użyta do zaktualizowania danych kontrahenta (w oknie parametrów wybrano tego samego kontrahenta), dane aktualizowały się w dokumencie handlowym, ale pozostawały niezmienione w skojarzonym dokumencie ewidencji.
 • Drukarki fiskalne. Poprawiono automatyczne mapowanie stawek VAT dla protokołu Thermal w modelu pracy z wykorzystaniem enova365.Helper (przez interfejs przeglądarkowy lub w instalacji terminalowej). Dotychczas stawki 0% i brak były mapowane niewłaściwie (jako 23%), co skutkowało drukowaniem pozycji paragonów z niewłaściwymi stawkami VAT.
 • Dokumenty handlowe. Uwzględniono dokumenty korekt przyjęć i wydań opakowań w wyliczaniu bilansu opakowań widocznym w kartotece kontrahenta w zakładce Handel/Opakowania/Bilans. Dokumenty korekt widoczne są również w kartotece kontrahenta w zakładce Handel/Opakowania/Obroty.
 • Dokumenty handlowe. Poprawiono wyliczenie ilości dostępnej dla zamówień algorytmicznych. Dotychczas nie można było utworzyć dokumentu WZ2 z zamówienia, jeśli stan towaru był mniejszy od zamówionego, a WZ2 miał włączony zapis na bieżąco, gdy dokument w buforze. Problem dotyczył wyłącznie wystawiania dokumentu magazynowego bezpośrednio w relacji do zamówienia.
 • Kody kreskowe. Poprawiono działanie integracji enova365 ze sprawdzarką cen Elzab. Dotychczas niektóre polskie znaki w nazwach towarów nie były poprawnie wyświetlane przez sprawdzarkę.
 • Kaucje. Poprawiono automatyczne rozliczanie dokumentów przyjęć i wydań opakowań PO/ZPO oraz WO/ZWO w sytuacji gdy dokument rozliczany miał stan "Zablokowany". Dla takiego dokumentu nie tworzyła się relacja z wystawianym dokumentem rozliczającym.
 • Kaucje. Poprawiono przeliczanie ilości opakowań podczas edycji pozycji dokumentu, do  którego automatycznie powstaje wydanie/przyjęcie opakowań. Dotychczas przeliczenie było niepoprawne w szczególnych przypadkach edycji pozycji, np. po usunięciu pozycji.
 • Relacje. Poprawiono dołączanie istniejącego dokumentu podrzędnego do dokumentu nadrzędnego. Dotychczas w oknie dokumentów możliwych do dołączenia widoczne były tylko dokumenty oparte o 4 pierwsze definicje dokumentów podrzędnych z relacji.
 • Umowy dostaw. Poprawiono tworzenie rozliczenia dla umów dostaw w sytuacji, gdy okres realizacji obejmuje końcowy okres umowy i początkowy aneksu do umowy. Przy rozliczeniu tworzą się obecnie dwie faktury (do umowy i aneksu), a system dzieli proporcjonalnie okres realizacji na 2 okresy rozliczone.
 • Zamówienia. W zamówieniach algorytmicznych, przy operacji przywrócenia statusu zamówienia pozycji z Anulowany do Domyślny, ilość rezerwowana na pozycji zamówienia zrównywana jest z ilością pozycji (ogólna ilość rezerwacji), a ilość rzeczywiście rezerwowana jest zapisana na zasobie zamówionym (i w przypadku przywracania statusu Domyślny wyliczona jako: ilość minus ilość zrealizowana).
 • Zamówienia. Poprawiono działanie czynności "Sprawdź pokrycie" dla zamówień algorytmicznych. Dotychczas wynik był niewłaściwy w pewnych przypadkach, gdy w pozycji zamówienia ustalono ilość rezerwowaną różną od ilości zamówionej.
 • Umowy cykliczne. Poprawiono rejestrację zakończenia umowy. Użycie funkcji zakończenia umowy powoduje nadanie daty zakończenia w umowie i jej aneksach.

Wydruki

 • Raporty. Zmodyfikowano raporty marży dostępne z listy faktur sprzedaży. Ujednolicono sposób prezentowania danych. Obecnie marża jest w nich wyliczana z uwzględnieniem korekt kosztu (KWPZ), które powstały w okresie, którego dotyczy raport.

do góry mapa witryny

akrosoft@akrosoft.pl,  tel. +48 56 653 00 90, pracujemy w godz. 8-16 | enova365

 

AKTUALNOŚCI   |     |   SYSTEMY ENOVA  

projekt: Chillimedia