Intranet
login:
hasło:

Opis zmian do wersji 12.2.1 (12.2.6267) 2017-02-28

Opis zmian: 
do wersji 12.2.1 (12.2.6267) 2017-02-28

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

1.   Moduł: Systemowe

2.   Moduł: CRM

3.   Moduł: Handel

4.   Moduł: Kadry Płace

5.   Moduł: Kasa

6.   Moduł: Księgowość

7.   Moduł: Księga Inwentarzowa

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

1.   Moduł: Systemowe

enova365 standard

Moduł: Systemowe

Zmiana funkcjonalności

 • Listy. Zoptymalizowano działanie lokatora ze względu na problem z długim czasem wyszukiwania w sytuacjach, gdy na liście pól w lokatorze znajdowała się kolekcja podrzędna.

Moduł: CRM

Poprawione funkcje

 • Projekty. Poprawiono błąd związany z wyliczaniem danych przez worker "BudżetProjektuInfo" dla wartości w okresie.

Moduł: Handel

Wydruki

 • Raporty. Przywrócono działanie wydruku "Raport marży - szczegóły" dostępnego na liście "Faktury sprzedaży".

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Wskaźniki. Zaktualizowano wskaźniki obowiązujące od 2017-03-01:
  - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 4218,92
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.
  - Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  I roku: 168,76 zł
  II roku: 210,95 zł
  III roku: 253,14 zł
  Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 • Kod wyrejestrowania z ubezpieczeń. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów wprowadzono nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego (kartoteka pracownika/Etat/Wyrejestrowanie), tj. kod 800 "Wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60)". Celem wprowadzenia dodatkowego kodu przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego jest umożliwienie monitorowania przez ZUS zakańczania dotychczasowego stosunku pracy w związku z przejęciem pracownika przez innego pracodawcę. Nowy kod przyczyny wyrejestrowania obowiązuje od 2017-03-01. W związku z tym kod 800 dostępny będzie na  kartotece pracownika/Etat/Wyrejestrowanie jeżeli datą wyrejestrowania pracownika jest data 2017-03-01 i późniejsza.

Wydruki

 • Świadectwo pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy od 2017-01-01 roku pracodawca jest zobowiązany wykazać w treści świadectwa pracy nie tylko pierwsze imię pracownika, ale również drugie imię lub więcej imion, jeśli pracownik takie posiada. W związku z powyższym jeżeli na kartotece pracownika/Kadry/Ogólne jest uzupełniony parametr z drugim imieniem wówczas imię to zostanie wykazane na wydruku świadectwa pracy lub świadectwa pracy dla pracownika tymczasowego. Dodatkowo podczas generowania wydruku świadectwa pracy dodano parametr "Osobne okresy zatr." z opcjami do wyboru: -Tak. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na Tak wówczas każdy okres na jakie zostały zawarte umowy z pracownikiem w firmie zostanie wykazany w osobnym wierszu w punkcie 1 na wydruku świadectwa pracy. Domyślnie parametr przyjmuje opcje Tak-Nie. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony na Nie wówczas ciągły okres zatrudnienia pracownika w firmie (zatrudnienie bez przerw, umowy następujące po sobie) zostanie wykazany w jednym wierszu w punkcie 1 na wydruku świadectwa pracy. Parametr "Osobne okresy zatr." dostępny jest zarówno podczas generowania wydruku spod drukarki/Dokumenty/Świadectwo pracy jak i również z poziomu kartoteki pracownika/Dokumenty dodatkowe/Świadectwo pracy i Świadectwo pracy prac. tymcz.

 • ZPCHR. Poprawiono generowanie raportów dostępnych na liście pracowników w Kadrach spod drukarki w części ZPCHR:
  - Informacja o stanie zatrudnienia,
  - Informacja INF-2,
  - Informacja INF-W.
  Podczas wywoływania wskazanych raportów pojawiał się komunikat o treści: "Wartość nie może być zerowa. Nazwa parametru: original.", który uniemożliwiał przygotowanie wydruków.

Moduł: Kasa

Poprawione funkcje

 • Rozrachunki wg dokumentów. Poprawiono błąd pojawiający się podczas zapisu rozrachunku na liście: Rozrachunki wg dokumentów. Błąd pojawiał się, gdy rozrachunki (płatności, zapłaty) były otwierane i następnie zapisywane, niezależnie od ich edycji (np. rozliczenia). Edycja elementów przebiegała pomyślnie, a błąd nie powodował żadnych niepożądanych zmian w systemie. Po poprawce błąd już nie występuje.

Moduł: Księgowość

Poprawione funkcje

 • Deklaracja VAT-7. Poprawiono błąd znikającej daty wypełnienia na deklaracji VAT-7 w części 'H', który występował w sytuacji, gdy w konfiguracji były uzupełnione dane osoby odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji (Narzędzia/Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracje VAT-7 VAT-UE/Podstawowe) i dokonywano kolejnych przeliczeń deklaracji. Po poprawce ponowne przeliczenie deklaracji pozostawia uzupełnioną datę.

 • Różnice kursowe. Poprawiono odświeżanie widoku elementów różnic kursowych na dokumentach typu "Różnice kursowe ewidencja" w Ewidencji dokumentów. Próba usuwania wygenerowanych różnic kursowych z poziomu dokumentu nie powodowała żadnych zmian w widoku, dopiero zapisanie dokumentu (Zapisz i zamknij) odświeżało widok i usuwało rekordy. Po poprawie usuwanie elementów różnic kursowych działa jak w poprzednich wersjach programu.

 • Rejestr VAT. Poprawiono błąd pojawiający się podczas zapisu elementów VAT na liście Rejestr VAT. Błąd pojawiał się, gdy elementy VAT były otwierane i następnie zapisywane, niezależnie od ich edycji. Edycja elementów przebiegała pomyślnie, a błąd nie powodował żadnych niepożądanych zmian w systemie. Po poprawce błąd już nie występuje.

Moduł: Księga Inwentarzowa

Zmiana funkcjonalności

 • KRŚT. Uwaga! Zmiana klasyfikacji środków trwałych (KŚT) wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U.2016 poz.1864) (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1864) generalnie obowiązuje od 1 stycznia 2017r. ale zgodnie z § 2 rozporządzenia dla celów rozliczeń podatków dochodowych, sprawozdawczości księgowej oraz statystycznej nowa klasyfikacja będzie obowiązywała dopiero od 1 stycznia 2018r. W związku z powyższym zmiany wprowadzone w enova365 w wersji 12.2. zostały wycofane. Po aktualizacji do wersji 12.2.1 nastąpi powrotna konwersja rekordów klasyfikacji środków trwałych i przywrócenie starej klasyfikacji. Nowe rodzaje KŚT dodane w związku z nową klasyfikacją zostaną zablokowane i oznaczone literą "x" na końcu pola Symbol. W przypadkach wykonania dodatkowych zmian przyporządkowania kartotek środków trwałych do rodzajów KŚT poprzez dokumenty aktualizacji parametrów amortyzacji, zalecanych w ulotce do wersji 12.2, należy takie dokumenty usunąć. Usunięcie dokumentów aktualizacji będzie skutkowało powrotem przyporządkowania do stanu sprzed aktualizacji do wersji 12.2.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Systemowe

Nowa funkcjonalność

 • Interfejs użytkownika. Dodano możliwość określenia ikon dla przycisków czynności na górnym pasku narzędziowym.

Zmiana funkcjonalności

 • Bezpieczeństwo. Poprawiono filtrowanie znaków < i > w odpowiedziach z serwera.

 • Bezpieczeństwo. W przypadku wystąpienia błędu aplikacji, usunięto nadmiarowe informacje o szczegółach błędu  (informacje te są umieszczane w logu dostępnym dla administratora systemu).

 • Bezpieczeństwo. Z nagłówków żądań http usunięto nadmiarowe pole X-JSON-Request

Poprawione funkcje

 • Grupowanie na listach. W enova365 HTML poprawiono błąd dotyczący grupowania rekordów na listach. Przykładowo jeżeli na liście kontrahentów w ostatniej grupie występował tylko jeden kontrahent to po otwarciu jego formularza, edycji danych i ich zapisie i zamknięciu ostatnia grupa znikała.

 • Wydruki. Poprawiono zapisywanie i odczytywanie plików zawierających wzorce wydruków (aspx) w pulpitach pracowniczych i pulpicie kontrahenta (w wersjach 12.0 - 12.2, w przypadku wydruków użytkownika pochodzących w wersji wcześniejszych, mogły pojawiać się komunikaty "Nie można znaleźć standardowego pliku konfiguracyjnego")

 

akrosoft@akrosoft.pl,  tel. +48 56 653 00 90, pracujemy w godz. 8-16 | enova365

 

AKTUALNOŚCI   |     |   SYSTEMY ENOVA  

projekt: Chillimedia