Intranet
login:
hasło:

Opis zmian do wersji 12.2.2 (12.2.6352) 2017-05-24

Opis zmian do wersji 12.2.2 (12.2.6352) 2017-05-24

Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce.

Spis treści

enova365 standard

 1. Moduł: Kadry Płace
 2. Moduł: Księgowość

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

 1. Moduł: Kadry Płace
 2. Moduł: Workflow

enova365 standard

Moduł: Kadry Płace

Nowa funkcjonalność

 • Pracownicy Tymczasowi. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono następujące zmiany: 
  1. Podstawa urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych od dnia 2017-06-01 zostanie ustalona poprzez zsumowanie kwot wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi tymczasowemu w okresie 3 miesięcy wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego a następnie podzielenia tego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy, w czasie których wykonywał on pracę w okresie tych 3 miesięcy. Tak otrzymane wynagrodzenie za jedną godzinę wykonywania pracy zostanie pomnożone przez liczbę godzin odpowiadających zaplanowanemu czasowi pracy przypadającemu na czas trwania urlopu wypoczynkowego. Przy czym okres 3 miesięcy jest to okres 90 dni zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na rzecz tego samego pracodawcy przypadający w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym pracownikowi tymczasowemu udzielono urlopu wypoczynkowego.  
  Przykład.
  Pracownik tymczasowy zatrudniony w okresie styczeń, luty, marzec i kwiecień 2017 roku przez pracodawcę A, a następnie w okresie maja 2017 roku przez pracodawcę B. W miesiącu czerwcu 2017 roku zostaje ponownie zatrudniony przez pracodawcę A. Przebywa na urlopie wypoczynkowym 1 dzień. Do podstawy urlopu wypoczynkowego zostaną uwzględnione miesiące luty, marzec i kwiecień 2017 roku. W podanym okresie pracownik otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 3.000,00 zł miesięcznie.
  Luty: 3000,00 zł, 160 godzin;
  Marzec: 3000,00 zł, 184 godzin;
  Kwiecień: 3000,00 zł, 152 godziny.
  [(3 x 3.000,00) / 496 godzin (suma godzin z okresu)] x 8 godzin urlopu wypoczynkowego = 145,16 zł
  2. Adekwatnie podstawa ekwiwalentu za czas urlopu dla pracownika tymczasowego od dnia 2017-06-01 zostanie ustalona poprzez zsumowanie kwot wypłaconych wynagrodzeń w okresie 3 miesięcy wykonywania pracy na rzecz tego samego pracodawcy poprzedzających miesiąc kalendarzowy, w którym pracownikowi tymczasowemu wypłaca się ekwiwalent pieniężny, przypadających w okresie 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wypłaty ekwiwalentu. Następnie otrzymany wynik zostanie podzielony przez liczbę godzin, w czasie których pracownik tymczasowy wykonywał pracę w wskazanym okresie. Tak otrzymane wynagrodzenie za jedną godzinę wykonywania pracy tymczasowej zostanie pomnożone przez liczbę godzin urlopu wypoczynkowego, za którą jest wypłacany ekwiwalent.
  Uwaga! Dotyczy naliczania podstaw urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego dla pracowników tymczasowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia. 
  Sposób naliczenia w wskazanym przypadku podstawy urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego dla pracownika tymczasowego determinuje zaznaczenie w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy parametru "W podstawie naliczania uwzględniaj bieżący okres wypłaty" z opcjami do wyboru: Tak/Nie. Domyślnie parametr przyjmuje opcje "Nie" co oznacza, że w pierwszym miesiącu zatrudnienia dla pracownika tymczasowego zarówno podstawa urlopu wypoczynkowego jak i ekwiwalentu zostanie naliczona w kwocie 0,00 zł. Ustawienie spowodowane jest brakiem interpretacji regulujących wypłacanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i/lub ekwiwalentu za czas urlopu dla pracownika tymczasowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia.  
  Zaznaczenie omawianego parametru "Tak" za skutkuje tym że dla urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za czas urlopu dla pracownika tymczasowego od 2017-06-01 w naliczaniu podstawy zostanie uwzględniona bieżąca wypłata ale tylko jeżeli wystąpią w pierwszym okresie zatrudnienia pracownika tymczasowego. Jeżeli urlop wypoczynkowy lub ekwiwalent wystąpią w kolejnych miesiącach zatrudnienia wówczas bieżąca wypłata nie będzie uwzględniania w naliczaniu podstaw.   
  Przykład.
  Pracownik tymczasowy zatrudniony na okres lipca 2017 roku na stawce 3.000,00 zł miesięcznie, norma czasu pracy 168 godzin. Za przepracowane 30 dni u danego pracodawcy należy się urlop wypoczynkowy w wymiarze 2 dni. Pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy 1 dzień.
  Jeżeli parametr "W podstawie naliczania uwzględniaj bieżący okres wypłaty" (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy) pozostanie zaznaczony "Nie" zarówno podstawa urlopu wypoczynkowego jak i ekwiwalentu za czasu urlopu zostanie przyjęta jako 0,00 zł.
  Jeżeli parametr "W podstawie naliczania uwzględniaj bieżący okres wypłaty" (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Urlop wypoczynkowy) zostanie zaznaczony "Tak" wówczas:
  - podstawa urlopu wypoczynkowego zostanie wyliczona jako 3.000 zł / 168 godzin (norma w miesiącu lipcu) x 8 godzin (przypadających na urlop wypoczynkowy) = 142,86 zł;
  - podstawa ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy zostanie wyliczona jako 2.857,14 zł / 160 godzin (liczba godzin przepracowanych w lipcu) x 8 godzin ekwiwalentu = 142,86 zł.
  3. Dodatkowo zgodnie z projektem do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy z dnia 12 maja 2017 roku uaktualniono wzór świadectwa pracy dla pracowników tymczasowych. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 2017-06-01. 
  W związku z powyższym do wydruku "Świadectwo pracy prac. tymcz. 2017" (kartoteka pracownika/Dokumenty dodatkowe) dodano następujący parametr: 
  - Grupuj wg (pkt 2): z opcjami do wyboru "pracodawcy" lub "okresów". Domyślnie parametr przyjmuje opcję "pracodawcy" co oznacza, że w punkcie 2 świadectwa pracy pracownika tymczasowego okresy zatrudnienia będą pogrupowane z uwzględnieniem pracodawcy. Jeżeli w parametrze zostanie wybrana opcja "okresów" wówczas okresy zatrudnienia pracownika tymczasowego zostaną wykazane chronologicznie wraz z przypisanymi do nich pracodawcami. Parametr "Grupuj wg (pkt 2)" będzie aktywny jeżeli w parametrze "Na dzień" zostanie wskazana data po 2017-06-01.
 • Wskaźniki. Uaktualniono wskaźniki obowiązujące od 2017-06-01:
  - Przeciętne miesięczne wynagrodzenie: 4.353,55
  Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia.
  - Minimalne wynagrodzenie uczniów:
  I roku: 174,14 zł
  II roku: 217,68 zł
  III roku: 261,21 zł 
  Podstawa prawna: § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Zmiana funkcjonalności

 • Deklaracja Wn-d. Zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronach www.pfron.org.pl umożliwiono wprowadzenie trzyznakowego kodu szczególnej formy prawnej w parametrze "Forma prawna (2)" znajdującym się w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/PFRON-rozliczeniowe. 
  W wyniku wprowadzonych zmian w wygenerowanym pliku Wn-d w polu "szczegolowaFormaPrawna" powinien znaleźć się trzyznakowy kod szczególnej formy prawnej zgodnie z uzupełnionym w konfiguracji parametrem "Forma prawna (2)".

Wydruki

 • Świadectwo pracy, Świadectwo pracy prac. tymcz. Do wydruku Dokumenty/Świadectwo pracy oraz do dokumentów dodatkowych Świadectwo pracy 2017 oraz Świadectwo pracy prac. tymcz. 2017 wprowadzono następujące zmiany: 
  1.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. świadectw pracy z dnia 2016-12-30 usunięto z wydruku świadectwa pracy miejsce urodzenia pracownika oraz zaniechano wykazywanie ekwiwalentu wypłaconego za czas urlopu w punkcie 5.1. świadectwa pracy oraz 6.1. świadectwa pracy pracownika tymczasowego (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 2017-06-01). 
  Uwaga! Wykazywanie wypłaconego ekwiwalentu za czas urlopu wypoczynkowego sterowane jest parametrem "5.1.Ekwiwalent" z opcjami do wyboru: Tak/Nie. Parametr ten znajduje się dla wydruku świadectwa pracy pod drukarką/Ustawienia raportów, należy wskazać raport świadectwo pracy a następnie wybrać przycisk "Opcje". Natomiast dla dokumentów dodatkowych parametr znajduje się w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Systemowe/Definicje dokumentów dodatkowych po otworzeniu dokumentu dodatkowego należy wskazać przycisk "Ustawienia".  Domyślnie parametr przyjmuje opcje "Nie" co oznacza, że ekwiwalent za czas urlopu nie będzie wykazywany w punkcie 5.1. świadectwa pracy oraz 6.1. świadectwa pracy pracownika tymczasowego, czyli przykładowo na świadectwie pracy znajdzie się zapis, że pracownik "wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 3 dni i 4:00 godz. (28:00 godz.)". Wskazanie w omawianym parametrze opcji "Tak" oznacza, że ekwiwalent za czas urlopu będzie wykazywany, tak jak dotychczas, w wskazanych punktach świadectwa pracy i świadectwa pracy pracownika tymczasowego, czyli np. "wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze 3 dni i 4:00 godz. (28:00 godz., w tym 12:00 godz. ekwiwalentu za czas urlopu)".
  2.Poprawiono wykazywanie okresów zatrudnienia do punktu 1 świadectwa pracy w zależności od zaznaczenia parametru "Osobne okresy (pkt 1)". Parametr domyślnie przyjmuje opcje "Tak" co oznacza, że w punkcie 1 świadectwa pracy pracownika będą wykazywane osobne okresy zatrudnienia wynikające z zawartych umów o pracę, również z uwzględnieniem zmiany wymiaru etatu. Jeżeli parametr zostanie zaznaczony jako "Nie" wówczas okresy zatrudnienia, podczas których pracownik pracował na tym samym wymiarze etatu zostaną zliczone. Wyłącznie zmiana wymiaru etatu spowoduje wykazanie okresu w osobnym wierszu.
  3.Poprawiono wykazywanie w punkcie 4 świadectwa pracy oraz punkcie 5 świadectwa pracy pracownika tymczasowego (nowy wzór świadectwa pracy dla pracowników tymczasowych obowiązujący od 2017-06-01) skróconego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy. Punkt 4 świadectwa pracy należy uzupełnić jeżeli na kartotece pracownika/Etat/Rozwiązanie umowy parametr "Wypowiedzenie umowy o pracę za odszkodowaniem" został zaznaczony "Tak" oraz w części "Okres wypowiedzenia" parametr "Skrócony" również został zaznaczony "Tak". W takim wypadku na świadectwie pracy zostanie wykazany w punkcie 4 okres:
  - od:  jest to data zaczytywana z zakładki Etat/Ogólne/data kończąca okres zatrudnienia  + 1 dzień,
  - do: jest to data pobrana z parametru "Upływa" z zakładki Etat/Rozwiązanie umowy w części "Okres wypowiedzenia wg umowy o pracę lub Kodeksu Pracy". 
  4.Umożliwiono na świadectwie pracy w punkcie 11 wykluczenie z okresów pracy w szczególnych warunkach lub w/o szczególnym charakterze okresów niewykonywania pracy, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy lub świadczenie rehabilitacyjne. Wykluczenie dotyczy również okresów przebywania pracownika na urlopie wychowawczym i urlopie bezpłatnym. Domyślnie okresy nieobecności w wyniku, których pracownik otrzymuje wskazane wyżej wynagrodzenia jak i również urlop wychowawczy i urlop bezpłatny automatycznie pomniejszą okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w/o szczególnym charakterze na świadectwie pracy.
  Przykład.
  Pracownik ma zaewidencjonowany okres pracy w szczególnych warunkach w okresie 2017-01-01...2017-04-30 (kartoteka pracownika/Kadry/Dane ubezpieczeniowe). Przebywa na zwolnieniu chorobowym w dniach 2017-03-01...10.
  Na świadectwie pracy pracownika w punkcie 11 będzie zapis: wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze: 2017-01-01...2017-02-28, 2017-03-11...2017-04-30.
  Uwaga! Jeżeli u Klienta została zdefiniowana nieobecność, która ma zostać wykluczona z okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w/o szczególnym charakterze należy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Kalendarze/Definicje nieobecności otworzyć zdefiniowaną nieobecność i na zakładce "Dodatkowe" w parametrze "Nieobecność pomniejsza okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze" wskazać opcje "Pomniejsza".
  5.Zmieniono zliczanie urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego do punktu 5 świadectwa pracy i punktu 6 świadectwa pracy pracownika tymczasowego (nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 2017-06-01). W schemacie wykazywania ilości tygodni urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego sumowane są ilości dni okresów ciągłych wprowadzonych na kartotece pracownika/Kalendarz/Nieobecności a następnie w celu otrzymania pełnych tygodni suma dni zostaje podzielona przez 7.  
  6.Dodatkowo poprawiono formatowanie świadectwa pracy oraz świadectwa pracy dla pracownika tymczasowego dla raportu przygotowywanego do Edytor Microsoft Word. W wskazanym przypadku podpunkty do punktu 5 nie były równane do jednej linii.  

Moduł: Księgowość

Zmiana funkcjonalności

 • e-Deklaracje. Zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/aktualnosci/-/asset_publisher/d3oA/content/wprowadzenie-protokolu-tls-1-2-w-srodowisku-testowym-systemu-e-deklaracje) zmianie ulega wersja protokołu komunikacji z bramką e-Deklaracje z TLS 1.1 do TLS 1.2.  Dla testowej bramki e-Deklaracji wyższa wersja protokołu obowiązuje od 1.06.2017, dla produkcyjnej bramki od 1.07.2017r. Dostosowano program do obowiązującego protokołu. Domyślna komunikacja z bramką uzależniona jest od daty systemowej. Ponadto w konfiguracji programu (Narzędzia/Opcje/Ogólne/eDeklaracje) dodano nowy parametr: "Komunikacja z wykorzystaniem protokołu TLS w wersji:", z możliwością wyboru: TLS 1.1, TLS 1.2, Domyślnie. Przy ustawieniu opcji: Domyślnie, wersja protokołu wybierana jest automatycznie w odniesieniu do daty systemowej. Ponadto dodano weryfikator sprawdzający aktualność i poprawność zainstalowanych w systemie Windows certyfikatów SSL zabezpieczających komunikację z serwisami e-Deklaracji. W przypadku nieaktualnego certyfikatu, w programie pojawia się odpowiedni komunikat.

Poprawione funkcje

 • Deklaracja VAT-7. Poprawiono błąd pojawiający się na deklaracji VAT-7(17), gdy do rozliczenia VAT wchodziły elementy powracające do rozliczenia VAT (status: Kasowe), a wcześniej skorygowane z tytułu złych długów. Błąd pojawiał się w specyficznym scenariuszu, gdy w jednym okresie rozliczeniowym najpierw elementy VAT zostały skorygowane z VAT (status: KasoweZłeDługi) i została przeliczona deklaracja VAT-7, następnie elementy te zostały przywrócone do VAT (status: Kasowe). Próba przeliczenia korekty deklaracji VAT-7 skutkowała błędem. Błąd pojawiał się tylko w sytuacji, gdy rozliczeń kasowych dokonywano mechanizmem ręcznym. Po poprawie błąd nie występuje.

enova365 multi

Interfejs przeglądarkowy

Moduł: Kadry Płace

Zmiana funkcjonalności

 • Pulpit/Ogólne/Wnioski. Przyspieszono działanie listy "Wnioski" dostępnej w części "Ogólne" w pulpicie. Przy dużej ilości danych ładowanie listy trwało przez długi czas.

Moduł: Workflow

Poprawione funkcje

 • Struktury organizacyjne. Poprawiono błąd pojawiający się przy wchodzeniu na okno Struktury w aplikacji HTML.

akrosoft@akrosoft.pl,  tel. +48 56 653 00 90, pracujemy w godz. 8-16 | enova365

 

AKTUALNOŚCI   |     |   SYSTEMY ENOVA  

projekt: Chillimedia